Conducting Business

CHOOSE LANGUAGE:

Spanish Español  • French Francais  •  Chinese   •   Korean 한국인

Italian Italiano  •  Thai ไทย  •  Portuguese Português

 

 

Kohler Co. và mỗi nhân viên có sứ mệnh đóng góp để đảm bảo mức sống cao hơn cho những người sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Nhà cung cấp được coi là một phần không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Do đó, nhà cung cấp là một mắt xích quan trọng giúp chúng tôi hoàn thành sứ mệnh của mình. Trang web về cách tiến hành kinh doanh này cung cấp các tài liệu và yêu cầu về cách thức hoạt động kinh doanh mà nhà cung cấp nên thực hiện.

 

ĐIỀU KHOẢN và ĐIỀU KIỆN

Mỗi giao dịch kinh doanh tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây dành riêng cho địa điểm hàng hóa hoặc dịch vụ được cung cấp.

 

QUY TẮC ỨNG XỬ DÀNH CHO NHÀ CUNG CẤP

Kohler Co. cam kết luôn tuân thủ các thông lệ thực hành hợp pháp, có đạo đức và công bằng trong mọi hoạt động và chúng tôi hợp tác kinh doanh với các nhà cung cấp có chung cam kết đó. Quy tắc Ứng xử dành cho Nhà cung cấp này áp dụng cho mọi tổ chức hợp tác kinh doanh với Kohler Co. và nêu rõ kỳ vọng của chúng tôi về việc nhà cung cấp phải thực hiện các tiêu chuẩn pháp lý và đạo đức cao nhất trong khi thực hiện các công việc cho chúng tôi để đóng góp vào sứ mệnh đảm bảo mức sống cao hơn cho những người sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Nhà cung cấp phải xác nhận tuân thủ Quy tắc Ứng xử dành cho Nhà cung cấp.

 

ĐẠO ĐỨC CỦA NHÀ CUNG CẤP

Truyền thống lâu đời về hành vi đạo đức và tiêu chuẩn đạo đức cao là giá trị cơ bản trong mọi hành vi kinh doanh của chúng tôi.  Tính trung thực và sự chính trực là các giá trị cốt lõi mà chúng tôi phải tuân thủ trong các mối quan hệ với nhà cung cấp và được thể hiện bằng Quy tắc Ứng xử dành cho Nhà cung cấp. Các hành vi không trung thực, lừa đảo hoặc bất hợp pháp như trộm cắp, tham ô, hối lộ, chiếm đoạt tài sản hoặc lập hồ sơ giả mạo đều bị nghiêm cấm. Ngoài ra, nhà cung cấp phải tránh những bất thường hoặc sai sót trong giao dịch kinh doanh.

 

Nếu bạn có thắc mắc, lo lắng hoặc muốn báo cáo hành vi vi phạm đáng ngờ, hãy liên hệ Đường dây Trợ giúp Đạo đức qua e-mail (ethics.helpline@kohler.com) hoặc qua điện thoại: 

  • Ở Mỹ: 877-286-7893 hoặc 920-457-4441 số máy lẻ 77958
  • Ngoài nước Mỹ, quay số mã truy cập AT and T của quốc gia của bạn, sau đó quay số 877-286-7893 (Tìm mã truy cập AT and T trên trang web http://business.att.com/bt/access.jsp)

Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm thông tin tại địa chỉ https://kohler.alertline.com/gcs/welcome.

 

SỔ TAY HƯỚNG DẪN CHẤT LƯỢNG NHÀ CUNG CẤP TOÀN CẦU

Sổ tay này truyền đạt các yêu cầu và kỳ vọng cốt lõi, tối thiểu về chất lượng cho tất cả các nhà cung cấp nguyên liệu sản xuất, sản phẩm và dịch vụ cho nhóm các doanh nghiệp thuộc sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp của Kohler Co.

 

YÊU CẦU THAY ĐỔI NHÀ CUNG CẤP

Kohler Co. phải phê duyệt mọi thay đổi về sản phẩm hoặc quy trình có thể ảnh hưởng đến tính phù hợp, hình thức hoặc chức năng của sản phẩm được mua từ bạn. Bạn phải xin phê duyệt các thay đổi theo yêu cầu này từ Kohler Co. trước khi tiến hành thay đổi thông qua mẫu yêu cầu thay đổi.

        •   English (PDF)
        •   Spanish Español (PDF)
        •   French Francais (PDF)
        •   Italian Italiano (PDF)
        •   Mandarin
(PDF)
        •   Thai
ไทย (PDF)
        •   Korean
한국인 (PDF)
        •   Portuguese Português (PDF)
        •   Russian Pусский (PDF)
        •   Arabic (PDF)

 

TÍNH BỀN VỮNG VÀ TÍNH MINH BẠCH CỦA SẢN PHẨM 

Kohler Co. đang tích cực nghiên cứu để giúp thế giới bền vững hơn thông qua các sản phẩm và dịch vụ sáng tạo. Thông qua công việc của mình, chúng tôi mong muốn cải thiện tác động xã hội tích cực của các sản phẩm của chúng tôi trong suốt vòng đời của sản phẩm, bao gồm các hoạt động của nhà cung cấp, sản xuất, sử dụng và kết thúc vòng đời. Chúng tôi đang tích cực làm việc để giảm tác động môi trường liên quan đến khí thải nhà kính, mức sử dụng nước, thẩm định nguyên liệu và độc tính. Vì các nhà cung cấp thường đóng một vai trò lớn tác động đến vòng đời của các sản phẩm, chúng tôi hy vọng các nhà cung cấp sẽ phối hợp cùng với chúng tôi trên hành trình giảm thiểu các tác động tiêu cực bằng cách theo đuổi cải tiến liên tục và hoạt động xuất sắc.

Kohler cũng cam kết về sự minh bạch của sản phẩm bằng cách chia sẻ với khách hàng các tác động đối với sức khỏe và môi trường của nguyên vật liệu. Do nhiều sản phẩm của chúng tôi chứa linh kiện được cung cấp, nhà cung cấp cần gửi cho chúng tôi thông tin được yêu cầu để giúp Kohler đạt được các mục tiêu này.

Để biết thêm thông tin về các mục tiêu về tính bền vững và tính minh bạch của chúng tôi, hãy truy cập:

https://www.kohlercompany.com/sustainability/

kohler.com/transparency

 

 

DANH SÁCH NGUYÊN VẬT LIỆU BỊ HẠN CHẾ

Kohler Co. cam kết đảm bảo chất lượng và tính an toàn của sản phẩm và sức khỏe của người tiêu dùng sử dụng sản phẩm. Cam kết về an toàn này bao gồm thành phần và nguyên vật liệu sử dụng trong sản phẩm.

Kohler Co. duy trì Danh sách Nguyên vật liệu bị hạn chế (RML) để đảm bảo ứng dụng toàn cầu, nhất quán trong các chi nhánh hoạt động của chúng tôi và với mạng lưới nhà cung cấp.  Kohler Co. liên tục theo dõi quy định của các cơ quan quản lý toàn cầu về các hạn chế liên quan đến các thành phần sản phẩm tiềm năng để đảm bảo nội dung của Danh sách Nguyên vật liệu bị hạn chế được cập nhật. Tài liệu RML được xây dựng nhằm mục đích thông báo cho Nhà cung cấp của Kohler Co. về các yêu cầu tối thiểu phải tuân thủ để đáp ứng các yêu cầu theo pháp luật hiện hành và kỳ vọng về sự an toàn của cộng đồng.

 

KHOÁNG SẢN XUNG ĐỘT

Vào tháng 8/2012, theo yêu cầu trong Phần 1502 Đạo luật Cải cách và Bảo vệ Người tiêu dùng trên Phố Wall Dodd-Frank “Đạo Luật Dodd-Frank”, Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch (SEC) áp đặt các yêu cầu báo cáo về "Khoáng sản xung đột" đối với các công ty được niêm yết giao dịch công khai. Khoáng sản xung đột bao gồm Vonfram, Tantalum, Thiếc hoặc Vàng có nguồn gốc từ Cộng hòa Dân chủ Congo hoặc/một quốc gia liền kề.

Kohler Co. cam kết tuân thủ đạo luật này bằng một chương trình tuân thủ trong toàn bộ chuỗi cung ứng của chúng tôi, với mục đích cuối cùng là đảm bảo nguồn gốc xuất xứ của mọi sản phẩm do Kohler Co. và công ty con sản xuất đều “Không có xung đột”. Điều này bao gồm một quy trình due diligence nội bộ nhằm xác định và giảm thiểu rủi ro đối với các nguồn khoáng sản 3TG của nhà cung cấp từ Khu vực DRC.

Ngoài ra, chúng tôi đã điều chỉnh Quy tắc Ứng xử dành cho Nhà cung cấp và sẽ liên tục tìm kiếm các cơ hội cải thiện mới.

 

BẢO MẬT DỮ LIỆU

Kohler Co. cam kết tuân thủ quy định bảo mật dữ liệu bằng cách đảm bảo bảo vệ trong quá trình truyền, truy cập và lưu trữ thông tin nhận dạng cá nhân (PII) và hợp tác kinh doanh với nhà cung cấp có chung cam kết đó. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn Quy định chung về Bảo vệ Dữ liệu (GDPR) (Quy định (EU) 2016/679).

Thông tin nhận dạng cá nhân là bất kỳ thông tin nào có thể được sử dụng riêng hoặc kết hợp với dữ liệu khác để nhận dạng ai đó, bao gồm nhưng không giới hạn họ tên, ID quốc gia hoặc số ID khác, dữ liệu vị trí, dữ liệu trực tuyến như cookie hoặc các đặc điểm về thể chất, sinh lý, di truyền, tinh thần, kinh tế, văn hóa hoặc xã hội.

Kohler Co. thường xuyên rà soát cách chúng tôi thu thập, xem xét, xử lý, lưu trữ và sử dụng Thông tin nhận dạng cá nhân của bất kỳ ai tiếp xúc với chúng tôi, bao gồm khách hàng, người tiêu dùng, nhà cung cấp, nhà phân phối, nhân viên hiện tại và tiềm năng để đảm bảo tuân thủ các quy định về quyền riêng tư ở tất cả các quốc gia.

 

CÁC ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG CHO NHÀ THẦU TẠI CHỖ

Kohler Co. cam kết cung cấp môi trường làm việc an toàn cho nhân viên của công ty và mọi nhân viên của nhà cung cấp hoặc nhà thầu nào làm việc tại cơ sở của chúng tôi. Các điều khoản áp dụng cho Nhà thầu tại chỗ của Kohler được áp dụng bất kỳ khi nào nhà cung cấp thực hiện dịch vụ hoặc làm việc tại cơ sở của chúng tôi để đảm bảo nhà cung cấp tuân thủ tất cả quy định an toàn.

 

MUA SẮM ĐIỆN TỬ

Kohler Co. đang nỗ lực không ngừng để cải thiện hiệu quả kinh doanh và giao tiếp với các nhà cung cấp bằng cách sử dụng các quy trình giao dịch điện tử. Kohler Co. đã triển khai Trao đổi Dữ liệu Điện tử (EDI) để thay thế các phương thức liên lạc dựa trên giấy hoặc fax. Ngoài ra, chúng tôi đã kích hoạt Cổng thông tin dựa trên Web dành cho Nhà cung cấp, có sẵn quyền truy cập vào các yêu cầu lập kế hoạch dài hạn hiện tại, mức tồn kho sản phẩm, đơn đặt hàng đang mở, báo cáo hóa đơn bị chặn và yêu cầu thanh toán theo yêu cầu cho nhà cung cấp.

 

MÃ VẠCH

Kohler Co. áp dụng chương trình mã vạch cho tất cả nhà cung cấp. Chương trình mã vạch này giúp tăng cường khả năng cho Bộ phận Tiếp nhận của chúng tôi trong quá trình xử lý sản phẩm từ các nhà cung cấp tuyệt vời. Do số lượng sản phẩm Kohler Co. tiếp nhận rất lớn, chúng tôi đã xây dựng hướng dẫn liên quan đến sơ đồ và vị trí Nhãn mã vạch/Sắp xếp pallet. Tất cả nhãn mã vạch cho sản phẩm dành cho thị trường Mỹ đều phải tuân thủ các tiêu chuẩn ANSI MH10.8M hoặc AIAG và có Mã 39.


TUÂN THỦ QUY ĐỊNH NHẬP KHẨU

  • Quan hệ Đối tác Thương mại Hải quan Chống Khủng bố (CTPAT)

Nhà cung cấp nhập khẩu vào thị trường Mỹ phải gửi bảng câu hỏi đã điền đầy đủ hàng năm để duy trì tư cách thành viên CTPAT.

  • Quy định Đóng gói bằng Bao bì Gỗ Quốc tế

Bất kỳ nhà cung cấp nào vận chuyển sản phẩm vào thị trường Mỹ, bao gồm thùng gỗ đều phải tuân thủ quy định này. 

Quy tắc Nhập khẩu Nguyên vật liệu Thùng Gỗ  (PDF)

 

 

ĐẠO LUẬT MINH BẠCH TRONG CHUỖI CUNG ỨNG CỦA CALIFORNIA NĂM 2010

Ngày 01/01/2012, Đạo luật Minh bạch trong Chuỗi Cung ứng California năm 2010 (SB 657) có hiệu lực tại bang California. Đạo luật này được ban hành nhằm loại bỏ chế độ nô lệ và buôn người khỏi các chuỗi cung ứng sản phẩm và yêu cầu các công ty tiết lộ những nỗ lực của họ để đảm bảo chuỗi cung ứng của họ không có hiện tượng sử dụng nô lệ và buôn bán người.  Là một doanh nghiệp có trách nhiệm, Kohler Co. nỗ lực đảm bảo duy trì nhân quyền cho nhân viên và tất cả người lao động trong chuỗi cung ứng của chúng tôi. Chúng tôi nỗ lực đảm bảo không có hiện tượng sử dụng nô lệ và buôn bán người trong chuỗi cung ứng của mình bằng các biện pháp sau đây:

  • Chúng tôi yêu cầu các nhà cung cấp tìm cách tham gia chuỗi cung ứng của chúng tôi phải xác nhận rằng họ không sử dụng lao động trẻ em hoặc nô lệ hay tham gia hoạt động buôn bán người. Khi một nhà cung cấp muốn tham gia chuỗi cung ứng của chúng tôi, họ phải hoàn thành một mẫu hồ sơ, trong đó có yêu cầu cụ thể rằng họ không được phép sử dụng lao động trẻ em hoặc nô lệ hay tham gia hoạt động buôn bán người.  Nếu một nhà cung cấp không muốn xác nhận rằng họ không sử dụng lao động trẻ em hoặc nô lệ, hoặc họ không tham gia buôn bán người, chúng tôi sẽ không cho phép nhà cung cấp đó tham gia chuỗi cung ứng của chúng tôi. Mặc dù hiện tại chúng tôi không tiến hành đánh giá để xác minh các thư xác nhận này, mỗi mẫu hồ sơ nhà cung cấp, bao gồm thư xác nhận họ không sử dụng lao động trẻ em hoặc nô lệ, hay tham gia buôn bán người, được xem xét bởi nhân viên phòng Mua hàng của Kohler.
  • Chúng tôi có Quy tắc Ứng xử dành cho Nhà cung cấp. Quy tắc Ứng xử dành cho Nhà cung cấp đề ra các hướng dẫn về tiêu chuẩn hành vi đạo đức mà chúng tôi mong đợi từ các nhà cung cấp, trong đó nêu rõ nhà cung cấp không được sử dụng lao động trẻ em, nô lệ hoặc cưỡng bức.  Khi có một nhà cung cấp mới tham gia chuỗi cung ứng, họ phải xác nhận bằng văn bản rằng họ tuân thủ Quy tắc Ứng xử dành cho Nhà cung cấp này.  Chúng tôi cũng có thể tiến hành đánh giá định kỳ lại các nhà cung cấp hiện có thông qua hệ thống chứng nhận nhà cung cấp của chúng tôi. Bạn có thể xem Quy tắc Ứng xử dành cho Nhà cung cấp tại địa chỉ Kohler.com.
  • Chúng tôi có chương trình thanh tra nhà cung cấp được xây dựng và kết hợp các mục chứng nhận nhà cung cấp vào quy trình này cho các nhà cung cấp mục tiêu. Các hoạt động thanh tra nhà cung cấp này do thành viên nhóm phụ trách chuỗi cung ứng Kohler tiến hành nội bộ. Các hoạt động kiểm toán nhà cung cấp này có thể không được báo trước.  Việc không tuân thủ các tiêu chuẩn của công ty chúng tôi có thể dẫn đến phải thực hiện hành động khắc phục hoặc chấm dứt hợp tác với nhà cung cấp.
  • Tất cả nhân viên phòng Mua hàng của Kohler đều được đào tạo về Quy tắc Ứng xử dành cho Nhà cung cấp. Các khóa đào tạo này đề cập đến chính sách yêu cầu mỗi nhà cung cấp phải xác nhận không sử dụng lao động trẻ em, nô lệ hoặc lao động cưỡng bức, nhưng hiện tại chưa bao gồm cách giảm thiểu các rủi ro liên quan từ nhà cung cấp. Nhân viên và nhà thầu không đáp ứng các tiêu chuẩn của công ty chúng tôi về chế độ nô lệ và buôn bán người phải thực hiện các hành động khắc phục hoặc phải chấm dứt hợp tác.

 •Bất kỳ nhân viên, nhà cung cấp của Kohler hoặc cá nhân liên quan nào cũng có thể báo cáo ẩn danh về hành vi vi phạm đạo đức có thể xảy ra, bao gồm buôn bán người của một nhà cung cấp của Kohler qua trang web https://www.kohlerethics.com

Tất cả cáo buộc sẽ được một nhóm nội bộ bao gồm các nhân viên Quản lý Cung ứng điều tra kỹ lưỡng. Các cáo buộc được cho là đáng tin cậy sẽ được xử lý thích hợp, có thể bao gồm việc loại bỏ nhà cung cấp đó khỏi chuỗi cung ứng của chúng tôi.

 

TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH NỘI BỘ

Kohler Co. đào tạo các nhân viên chịu trách nhiệm tìm nguồn cung ứng sản phẩm về cách xác định và ứng phó với các vấn đề trách nhiệm xã hội và môi trường, chẳng hạn như lao động cưỡng bức hoặc lao động trẻ em. Tất cả nhân viên và nhà thầu của Kohler Co. đều phải tuân thủ Đạo đức Kinh doanh của chúng tôi, trong đó bao gồm các điều khoản nhằm đảm bảo rằng hoạt động các đối tác kinh doanh hoặc nhà cung cấp tuân thủ tất cả luật pháp hiện hành.

Nhà cung cấp hiện tại

Nếu bạn là nhà cung cấp hiện tại, bạn có thể đăng nhập vào Nền tảng Quản lý Nhà cung cấp mới (SMP) ở đây.

Nhà cung cấp mới

Nếu bạn muốn trở thành nhà cung cấp cho Kohler Co. và/hoặc công ty con, vui lòng gửi thông tin theo yêu cầu qua Hệ thống Quản lý Nhà cung cấp (SMP). Vui lòng xem kỹ các yêu cầu trong phần Tiến hành Kinh doanh trước khi đăng ký.

Câu hỏi thường gặp và Hướng dẫn