Conducting Business

CHOOSE LANGUAGE:

Spanish Español  • French Francais  •  Chinese   •   Korean 한국인

Italian Italiano  •  Portuguese Português  •  Vietnamese

 

 

Kohler Co. และพนักงานทุกคนมีหน้าที่ดูแลความเป็นอยู่ของผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเราในระดับที่สูงขึ้น ซัพพลายเออร์ถือเป็นส่วนสำคัญในธุรกิจของเรา และถือเป็นตัวเชื่อมสำคัญในการทำภารกิจของเราให้สำเร็จลุล่วง หน้าการดำเนินธุรกิจนี้จะแสดงข้อมูลและข้อกำหนดต่างๆ เกี่ยวกับวิธีการดำเนินธุรกิจสำหรับซัพพลายเออร์

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ธุรกรรมทางธุรกิจทั้งหมดจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ตามสถานที่ที่ได้รับสินค้าหรือบริการ

 

หลักจรรยาบรรณสำหรับซัพพลายเออร์

Kohler Co. มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานทั้งหมดตามฎหมาย จริยธรรม และเป็นธรรม และเราจะดำเนินธุรกิจกับซัพพลายเออร์ที่มีความมุ่งมั่นดังกล่าวร่วมกัน หลักจรรยาบรรณสำหรับซัพพลายเออร์นี้บังคับใช้กับทุกหน่วยงานที่ทำธุรกิจกับ Kohler Co. และและสื่อสารความคาดหวังของเราว่าซัพพลายเออร์ของเราจะปฏิบัติตามกฎหมาย ศีลธรรม และมาตรฐานด้านจริยธรรมอย่างสูงสุดในขณะทำงานเพื่อดูแลความเป็นอยู่ของผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเราในระดับที่สูงขึ้น ซัพพลายเออร์จะต้องรับรองหลักจรรยาบรรณสำหรับซัพพลายเออร์

 

จริยธรรมสำหรับซัพพลายเออร์

ประเพณีด้านคุณธรรมสูงและมาตรฐานด้านจริยธรรมซึ่งมีมาอย่างยาวนาน ถือเป็นพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจของเรา ความซื่อสัตย์และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ถือเป็นค่านิยมที่สำคัญซึ่งเราจะต้องรักษาไว้ด้วยความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ของเรา และมีระบุไว้ในหลักจรรยาบรรณสำหรับซัพพลายเออร์ กิจกรรมที่ไม่สุจริต หลอกลวง หรือผิดกฎหมาย เช่น ขโมย การฉ้อโกง การติดสินบน สิทธิครอบครองที่ไม่เหมาะสม หรือการปลอมแปลงเอกสาร ถือเป็นสิ่งต้องห้าม นอกจากนี้จะต้องหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมทางธุรกิจที่ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบหรือเป็นเท็จ

หากคุณมีคำถาม ข้อกังวล หรือต้องการแจ้งการละเมิดที่น่าสงสัย โปรดติดต่อสายด่วนจริยธรรมของเราทางอีเมล (ethics.helpline@kohler.com)หรือทางโทรศัพท์: 

 • ในสหรัฐอเมริกา: 877-286-7893 หรือ 920-457-4441 ต่อ 77958

 •นอกสหรัฐอเมริกา โปรดโทรติดต่อ AT and T จากนั้นต่อ 877-286-7893 (สามารถค้นหาเบอร์ AT and T ได้ที่ http://business.att.com/bt/access.jsp)

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://kohler.alertline.com/gcs/welcome.

 

คู่มือควบคุมคุณภาพซัพพลายเออร์ทั่วโลก

คู่มือนี้ระบุถึงข้อกำหนดขั้นต่ำที่สำคัญและสิ่งที่คาดหวังจากซัพพลายเออร์ผู้จัดหาวัสดุการผลิต ผลิตภัณฑ์ และบริการให้แก่ธุรกิจที่ Kohler Co. เป็นเจ้าของทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม

คำขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขจากซัพพลายเออร์

Kohler Co. จะต้องอนุมัติการเปลี่ยนแปลงแก้ไขผลิตภัณฑ์หรือขั้นตอนใดๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อความเหมาะสม รูปแบบ หรือฟังก์ชันของผลิตภัณฑ์ที่คุณสั่งซื้อไป ต้องได้รับการอนุมัติคำขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขจาก Kohler Co. ก่อนที่จะทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆ ผ่านทางแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข

        •   English (PDF)
        •   Spanish Español (PDF)
        •   French Francais (PDF)
        •   Italian Italiano (PDF)
        •   Mandarin
(PDF)
        •   Thai
ไทย (PDF)
        •   Korean
한국인 (PDF)
        •   Portuguese Português (PDF)
        •   Russian Pусский (PDF)
        •   Arabic (PDF)

 

ความยั่งยืนและความโปร่งใสของผลิตภัณฑ์ 

Kohler Co. ทำงานอย่างจริงจังเพื่อให้โลกมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นด้วยผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ของเรา เราทำงานเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของเราให้ดียิ่งขึ้นตลอดช่วงการใช้งาน ตลอดจนการปฏิบัติงานของซัพพลายเออร์ การผลิต การใช้งาน และการยุติการผลิต เราจะทำงานในเชิงรุกเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การใช้น้ำ การประเมินราคาวัสดุ และภาวะความเป็นพิษ เนื่องจากซัพพลายเออร์ของเราถือเป็นส่วนสำคัญต่อผลกระทบในวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ เราอยากให้ซัพพลายเออร์ร่วมมือกันเพื่อช่วยลดผลกระทบในเชิงลบ ด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพและคงความเป็นเลิศในด้านปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ Kohler ยังให้ความสำคัญกับความความโปร่งใสของผลิตภัณฑ์อีกด้วย เพื่อแชร์ถึงผลกระทบที่มีต่อคุณภาพวัสดุและสิ่งแวดล้อมร่วมกับลูกค้าของเรา เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของเราหลายชนิดที่มีส่วนประกอบต่างๆ ที่ได้จากการจัดหา ซัพพลายเออร์ควรแสดงข้อมูลที่ร้องขอเพื่อช่วยให้ Kohler สามารถทำได้ตามเป้าหมายเหล่านี้

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเป้าหมายด้านความยั่งยืนและความโปร่งใสของเรา โปรดไปที่:

https://www.kohlercompany.com/sustainability/

kohler.com/transparency

 

รายชื่อวัสดุที่มีข้อจำกัด

Kohler Co. มุ่งมั่นให้ผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพและปลอดภัย ตลอดจนความเป็นอยู่ที่ดีของผู้บริโภคที่ใช้งานผลิตภัณฑ์เหล่านั้น ความมุ่งมั่นต่อความปลอดภัยนี้หมายรวมถึงส่วนผสมและวัสดุที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ของเรา

Kohler Co. จะบำรุงรักษารายชื่อวัสดุที่มีข้อจำกัด (RML) เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามแนวปฏิบัติทั่วโลกอยู่เสมอ ทั้งด้านการปฏิบัติงานและฐานจัดส่งของเรา Kohler Co. คอยติดตามตรวจสอบหน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับข้อจำกัดของส่วนผสมในผลิตภัณฑ์สำคัญ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลในรายชื่อวัสดุที่มีข้อจำกัดมีความทันสมัยอยู่เสมอ เอกสาร RML มีเจตนาเพื่อแจ้งให้ซัพพลายเออร์ของ Kohler Co. รับทราบถึงข้อกำหนดขั้นต่ำที่ต้องปฏิบัติตาม เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับและความคาดหวังด้านความปลอดภัยของสาธารณะ

 

แร่ธาตุแห่งความขัดแย้ง

ในเดือนสิงหาคม 2012 ตามข้อ 1502 ในกฏหมายดอดด์-แฟรงค์ "Dodd-Frank Act", สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ได้มีข้อกำหนดในการทำรายงานเกี่ยวกับบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเกี่ยวข้องกับ "แร่ธาตุแห่งความขัดแย้ง" แร่ธาตุแห่งความขัดแย้ง เช่น ทังสเตน แทนทาลัม ดีบุก หรือทองคำที่มาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก และ/หรือ ประเทศใกล้เคียง

โดย Kohler Co. ต้องการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้และโปรแกรมการกำกับดูแลในฐานจัดส่งของเรา เพื่อให้สามารถกำหนดผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ Kohler Co. และบริษัทในเครือผลิตขึ้น ในฐานะแร่ธาตุที่ "ปราศจากความขัดแย้ง" ซึ่งรวมถึงขั้นตอนกากระบวนการ due diligence ภายในเพื่อพิสูจน์ตัวตนและลดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับแหล่งแร่ธาตุ 3TG ของซัพพลายเออร์จากเขต DRC

นอกจากนี้เราได้ตรวจสอบหลักจรรยาบรรณสำหรับซัพพลายเออร์และจะมองหาโอกาสอื่นๆ ในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

 

ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

Kohler Co. มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับความเป็นส่วนตัวของข้อมูล โดยจัดหาระบบป้องกัน ถ่ายโอน เข้าถึง และจัดเก็บข้อมูลที่สามารถระบุตัวตน (PII) และดำเนินธุรกิจกับซัพพลายเออร์ที่มีความมุ่งมั่นร่วมกัน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (GDPR) (ระเบียบ (EU) 2016/679)

ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตน คือ ข้อมูลใดๆ ที่เมื่อใช้งานเพียงลำพังหรือเมื่อรวมเข้ากับข้อมูลอื่นๆ แล้วสามารถใช้ระบุตัวตนของบางคนได้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงชื่อ หมายเลขประจำตัวประชาชน หรือหมายเลขประจำตัวอื่นๆ ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง ข้อมูลออนไลน์ เช่น คุกกี้ หรือลักษณะทางกายภาพ สรีรวิทยา พันธุกรรม จิตใจ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม หรือสังคม

Kohler Co. จะทำการตรวจสอบวิธีการเก็บรวบรวม ดู จัดการ จัดเก็บ และใช้ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของบุคคลที่ติดต่อกับเรา รวมถึงลูกค้า ผู้บริโภค ซัพพลายเออร์ ผู้จัดจำหน่าย และพนักงานปัจจุบันและผู้ที่อาจเป็นพนักงาน เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับความเป็นส่วนตัวที่กำกับใช้ในทุกประเทศ

 

ระเบียบว่าด้วยผู้รับเหมาหน้างาน

Kohler Co. มุ่งมั่นที่จะจัดหาสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีความปลอดภัยสำหรับพนักงานของบริษัทและพนักงานของซัพพลายเออร์หรือผู้รับเหมาที่ทำงานในสถานที่ของเรา ระเบียบว่าด้วยผู้รับเหมาหน้างานที่ของ Kohler จะบังคับใช้ขณะซัพพลายเออร์ให้บริการหรือทำงานในสถานที่ของเรา เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามระเบียบด้านความปลอดภัยทั้งหมด

 

ระบบจัดซื้อแบบอิเล็กทรอนิกส์

Kohler Co. จะพยายามปรับปรุงระบบติดต่อสื่อสารและประสิทธิภาพการทำธุรกิจกับซัพพลายเออร์อย่างต่อเนื่อง โดยใช้กระบวนการทำธุรกรรมแบบอิเล็กทรอนิกส์ Kohler Co. ได้นำระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ (EDI) มาใช้แทนวิธีการติดต่อสื่อสารด้วยกระดาษหรือแฟ็กซ์ของเรา นอกจากนี้ เราได้เปิดใช้เว็บพอร์ทัลสำหรับซัพพลายออร์ เพื่อให้ซัพพลายเออร์มีสิทธิเข้าถึงข้อกำหนดการวางแผนระยะยาว ณ ปัจจุบัน ตลอดจนระดับสินค้าคงคลัง เปิดคำสั่งซื้อ รายงานใบแจ้งหนี้ที่ถูกบล็อก และสอบถามสถานะการชำระเงินตามต้องการ

 

การทำบาร์โค้ด

Kohler Co. นำโปรแกรมบาร์โค้ดมาใช้สำหรับซัพพลายเออร์ทุกราย โปรแกรมบาร์โค้ดนี้ช่วยให้แผนกรับสินค้าของเราสามารถดำเนินการกับผลิตภัณฑ์จากซัพพลายเออร์ผู้ทรงคุณค่าของเรา เนื่องจาก Kohler Co. จะได้รับผลิตภัณฑ์เป็นจำนวนมาก เราได้จัดทำแนวทางเกี่ยวกับฉลากบาร์โค้ด/บัญชีพาเลท และการจัดวาง ฉลากบาร์โค้ดทั้งหมดสำหรับผลิตภัณฑ์ในเขตสหรัฐฯจะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ANSI MH10.8M หรือ AIAG และสอดคล้องกับประมวลกฎหมาย 39

 

การกำกับดูแลเกี่ยวกับการนำเข้า

 • ความร่วมมือระหว่างศุลกากรกับภาคธุรกิจเพื่อต่อต้านการก่อการร้าย (CTPAT)

ซัพพลายเออร์ที่นำเข้ามาในสหรัฐอเมริกจะต้องส่งแบบสอบถามที่กรอกครบถ้วนแล้วทุกปี เพื่อรักษาสมาชิกภาพ CTPAT ของเรา

 • กฎการบรรจุภัณฑ์ไม้ระหว่างประเทศ

ซัพพลายเออร์ที่จัดส่งผลิตภัณฑ์เข้ามาในสหรัฐอเมริกาซึ่งจำเป็นต้องมีบรรจุภัณฑ์ไม้ จะต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับนี้

กฎการนำเข้าวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ (PDF)

 

 • พระราชบัญญัติว่าด้วยความโปร่งใสในห่วงโซ่อุปทานของแคลิฟอร์เนีย ปี 2010

  วันที่ 1 มกราคม 2012, พระราชบัญญัติว่าด้วยความโปร่งใสในห่วงโซ่อุปทานของแคลิฟอร์เนีย ปี 2010 (SB 657) ได้บังคับใช้ในรัฐแคลิฟอร์เนีย พระราชบัญญัติเพื่อขจัดระบบทาสและการค้ามนุษย์จากห่วงโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์ และบังคับให้บริษัทต่างๆ เปิดเผยความพยายามของตนเอง เพื่อให้แน่ใจว่าห่วงโซ่อุปทานของบริษัทนั้นปราศจากระบบทาสและการค้ามนุษย์  ในฐานะที่เป็นบริษัทที่มีความรับผิดชอบ Kohler Co. มีความมุ่งมั่นพยายามเพื่อให้แน่ใจว่าปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนเพื่อพนักงานของเราและคนงานทุกคนที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานของเรา เราพยายามเพื่อให้แน่ใจว่าระบบทาสและการค้ามนุษย์จะหมดไปจากห่วงโซ่อุปทานของเราผ่านกระบวนการต่อไปนี้:

  • เราจะกำหนดให้ซัพพลายเออร์ที่ต้องการเข้าไปในฐานจัดส่งของเรา จะต้องรับรองว่าไม่ได้ใช้แรงงานเด็กหรือแรงงานทาส หรือเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ หากซัพพลายเออร์ต้องการเข้าร่วมฐานจัดส่งของเรา จะต้องกรอกแบบฟอร์มข้อมูลที่ต้องระบุว่าไม่มีการใช้แรงงานเด็กหรือแรงงานทาส หรือเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ หากซัพพลายเออร์ไม่ยินดีรับรองว่าไม่มีการใช้แรงงานเด็กหรือแรงงานทาส หรือเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ เราจะไม่อนุญาตให้ซัพพลายเออร์รายดังกล่าวเข้าไปในฐานจัดส่งของเรา แม้ปัจจุบันเราไม่มีการประเมินผลเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการรับรองดังกล่าวก็ตาม แบบฟอร์มข้อมูลของซัพพลายเออร์แต่ละรายที่รับรองว่าไม่ได้ใช้แรงงานเด็กหรือแรงงานทาส หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์จะได้รับการตรวจสอบโดยพนักงานฝ่ายจัดซื้อของ Kohler
  • เรามีหลักจรรยาบรรณสำหรับซัพพลายเออร์หลักจรรยาบรรณสำหรับซัพพลายเออร์ดังกล่าวเป็นแนวทางสำหรับมาตรฐานพฤติกรรมทางจริยธรรมที่เราคาดหวังจากซัพพลายเออร์ ซึ่งระบุว่าซัพพลายเออร์จะต้องไม่ใช้แรงงานเด็ก แรงงานทาส หรือการบังคับใช้แรงงาน เมื่อมีซัพพลายเออร์รายใหม่เข้ามาในฐานจัดส่งของเรา จะต้องรับรองอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรว่าได้ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณสำหรับซัพพลายเออร์ฉบับนี้  นอกจากนี้เรายังสามารถตรวจสอบซัพพลายเออร์ที่มีอยู่เป็นระยะๆ โดยผ่านทางระบบรับรองซัพพลายเออร์ สามารถดูหลักจรรยาบรรณสำหรับซัพพลายเออร์ได้ที่ Kohler.com
  • เรามีโปรแกรมตรวจสอบซัพพลายเออร์ที่รวมการรับรองซัพพลายเออร์ไว้ในขั้นตอนสำหรับซัพพลายเออร์ที่เป็นเป้าหมายนี้ด้วย การตรวจสอบซัพพลายออร์เหล่านี้จะดำเนินการเป็นการภายในโดยสมาชิกทีมห่วงโซ่อุปทานของ Kohlerอาจไม่มีการประกาศผลการตรวจสอบซัพพลายเออร์เหล่านี้ การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานของบริษัทอาจส่งผลให้มีการแก้ไขข้อบกพร่องหรือยุติสัญญา
  • พนักงานฝ่ายจัดซื้อของ Kohler ได้รับการอบรมเกี่ยวกับหลักจรรยาบรรณสำหรับซัพพลายเออร์การอบรมดังกล่าวจะครอบคลุมถึงนโยบายกำหนดให้ซัพพลายเออร์ต้องรับรองว่าไม่มีการใช้แรงงานเด็ก แรงงานทาส หรือการบังคับใช้แรงงาน แต่ขณะนี้ยังไม่มีวิธีการลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับซัพพลายเออร์ของเรา พนักงานและผู้รับเหมาที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานของบริษัทเกี่ยวกับระบบทาสและการค้ามนุษย์ จะต้องแก้ไขข้อบกพร่องหรือยุติสัญญา
   •พนักงาน ซัพพลายเออร์ของ Kohler หรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถรายงานแบบนิรนามเกี่ยวกับการฝ่าฝืนด้านจริยธรรมที่อาจเป็นไปได้ รวมถึงการค้ามนุษย์โดยซัพพลายเออร์ของ Kohler ได้โดยใช้เว็บไซต์ https://www.kohlerethics.com

ข้อกล่าวหาทั้งหมดจะถูกสอบสวนโดยทีมงานภายในที่มีตัวแทนจากฝ่ายบริหารจัดการอุปทาน ข้อกล่าวหาที่น่าเชื่อถือจะมีการดำเนินการตามความเหมาะสม โดยอาจรวมถึงการกำจัดออกจากฐานจัดส่งของเรา

 

หน้าที่รับผิดชอบภายใน

Kohler Co. จะอบรมให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อการจัดหาผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธีการระบุตัวตนและตอบสนองต่อปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับความรับผิดชอบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น การบังคับใช้แรงงาน หรือแรงงานเด็ก พนักงานและผู้รับเหมาของ Kohler Co. ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจของเรา รวมถึงข้อกำหนดที่ระบุไว้เพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติงานของพันธมิตรทางธุรกิจหรือซัพพลายเออร์เหล่านี้เป็นไปตามกฎหมายทั้งหมดที่บังคับใช้

ซัพพลายเออร์เดิมที่มีอยู่

หากคุณเป็นซัพพลายเออร์เดิมที่มีอยู่แล้ว คุณจะต้องลงชื่อเข้าสู่ระบบแพลตฟอร์มการจัดการสำหรับซัพพลายเออร์รายใหม่ (SMP) ที่นี่

ซัพพลายเออร์รายใหม่

หากคุณต้องการเป็นซัพพลายเออร์ของ Kohler Co. และ/หรือ บริษัทในเครือ โปรดส่งข้อมูลที่ร้องขอผ่านทางระบบจัดการสำหรับซัพพลายเออร์ (SMP) โปรดตรวจสอบข้อกำหนดที่อยู่ในหลักการดำเนินธุรกิจก่อนที่จะลงทะเบียน

คำถามที่ถามบ่อยและคำแนะนำ